.

Inspiratie > Ingezonden

Ingezonden spirituele teksten / inspiratie (17)

Heb geloof in je zelf

Annette van den Wijngaard
Annettes gedichtensite
28 jul 2004, 13:11
Toelichting afzender:
Ik ben wie ik ben
Ik ben mezelf
Mensen moeten me
accepteren wie ik ben
Wie ben ik? Ik ben mezelf
en laat de ander maar die
me niet kent beslissen wie ik ben

Houdt jezelf aan jezelf vast
Houdt jezelf vast aan je geloof
want zonder Geloof kan een mens niet leven
Geloof in je zelf
Geloof in God
Geloof in de toekomst
Laat het verleden met rust
Geloof ... er komen goede tijden aan
Want het verleden moet je laten gaan
en naar de toekomst kijken want die komt eraan
Daar moet een mens in geloven

Breng het licht

Annette van den Wijngaard
Annettes gedichtensite
28 jul 2004, 07:09
Toelichting afzender:
Het Licht is U allen
en U is het Licht want het Licht is
het Licht wat in ons is en zit

Breng het Licht in ons Leven
zodat het Licht altijd zal blijven
schijnen over de mensheid in deze wereld
Het Licht is Uw Licht en het Licht is
voor iedereen
Pak het Licht als het U bereikt en geef
het Licht dan weer door

Waarom vandaag nog religie?<

Christiaan de Moraaz Imans, diaken
Vrij-Katholieke Kerk
23 jul 2004, 10:28
Toelichting afzender:
In het engels:

Liberal Catholic Church (LCC)

Religie of godsdienst is een middel tot een doel.
Als zodanig kan het een tweeledige betekenis hebben.

LEVENSFILOSOFIE
Ten eerste dient godsdienst een levensbeschouwing te geven die de mens steeds meer verheft en waarmee men kan werken. Het woord 'filosofie' betekend liefde voor de wijsheid. Wijsheid kan gezien worden als het totaal van alle ervaringen en alle kennis die de mens in alle vorige levens verzameld heeft. Kennis alleen is de functie van het gewone. Wijsheid gaat ver boven het gewone verstand uit. Bij wijsheid is de hele mens betrokken, met inbegrip van dat begrijpen dat vaak toegeschreven wordt aan de werking van het 'hart'. Wijsheid geeft aan de mens het ware perspectief, waarmee hij het doel van het leven kan ontdekken. Wijsheid maakt een weloverwogen, bezadigd en volmaakt oordeel mogelijk.
Godsdienst moet aldus een plaats krijgen in het dagelijks leven om de eerlijke, onzelfzuchtige en verdraagzame mens te vormen. Godsdienst moet in de mens de voorkeur ontwikkelen voor geestelijke waarden boven stoffelijke overdaad. Terwijl zo zijn vermogen groeit om in de gehele schepping en alle schepselen het goddelijk leven te zien, helpt het hem tegelijkertijd om aan al het bestaande in het heelal de juiste waarde toe te kennen. In dit licht bezien hebben stoffelijke zaken hun eigen plaats en zijn noodzakelijk; maar de nadruk behoort meer te liggen op hun juiste gebruik dan op het verkrijgen ervan.
Een duidelijke uitdrukking van zulk een levensfilosofie vindt men in het gevoel van verwantschap met de gehele natuur, een teken van innige liefde en oprecht ontzag voor Gods schepping. De mens wordt in zijn pogen om de wegen van de natuur steeds beter te begrijpen, geholpen door zijn verstand dat richting geeft aan zijn onderzoekingen en belangstelling voor het goddelijke. Waarheid - wat dat voor ieder ook mag betekenen - verlicht hem steeds meer terwijl zijn intuïtieve vermogens zich ontplooien. Tenslotte zal hij 'eerste hands' kennis van God verkrijgen.

GODDELIJKHEID VAN DE MENS
Het tweede doel van de godsdienst is de mens bewust te maken van zijn goddelijkheid. De oer-betekenis van het woord 'religie' is terug-binden en het heeft betrekking op de fundamentele eenheid van de mens met de Godheid. De mens IS een goddelijk wezen, "naar Gods beeld geschapen", het geestelijk evenbeeld dat bestaat. Godsdienst ziet in God een universeel, allesomvattend Wezen van onvoorstelbare volmaaktheid. 'Terugbinden' aan Hem houdt innerlijke drang en de geestelijke speurtocht van de mens naar zijn eigen volmaking in en de daarmee gepaard gaande terugkeer naar God. Om dit te bereiken heeft hij de ervaringen nodig van vele levens (incarnaties) op aarde. De 'Wetten van de Natuur' die allen goddelijke wetten zijn, helpen hem in zijn ontplooiing tot volmaaktheid.
Eén beginsel is fundamenteel onder deze wetten: "Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten." (Gal. 6:7)

- Inzender: VKK in Nederland -

Zonder strijd kan er geen vooruitgang zijn.
- Sid Taylor -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.